Top 10

1. KUPNJA PRVE NEKRETNINE KOJOM SE RJEŠAVA VLASTITO STAMBENO PITANJE

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina ostvariti će: 

1. Građani koji na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora stječu prvi stan ili kuću, čime rješavaju vlastito stambeno pitanje ako su ispunjeni svi ovi uvjeti: 

A. da imaju hrvatsko državljanstvo 
B. da građanin i članovi njegove uže obitelji prijave prebivalište i borave u mjestu i na adresi gdje se nekretnina koju stječu nalazi,
(članovima uže obitelji smatraju se bračni drug i djeca) 
C. da površina stana ili kuće, ovisno o broju članova uže obitelji građanina, ne prelazi ove površine:

Broj članova uže obitelji (uključujući i građanina koji traži oslobođenje)

Ukupna površina stana ili kuće

1

50 m2

2

65 m2

3

80 m2

4

90 m2

5

100 m2

6

110 m2

7 i više

120 m2

    
D. da građanin i članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu u tuzemstvu ili inozemstvu: 
D.1 stan i/ili kuću čija je ukupna površina veća od:


Broj članova uže obitelji (uključujući i građanina koji traži oslobođenje)

Ukupna površina stana i kuće u tuzemstvu ili inozemstvu u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu građanina i članova njegove uže obitelji

1

40 m2

2

55 m2

3

70 m2

4

80 m2

5

90 m2

6

100 m2

7 i više

110 m2

ili

D.2 nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe, pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke D.1.

Ako površina nekretnine prelazi površine iz točke C. porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine građevine.

Ako je porezni obveznik od 1. siječnja 2003. do trenutka nastanka porezne obveze imao u tuzemstvu ili inozemstvu u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu nekretnine koje je otuđio, neovisno o načinu otuđenja, u izračun vrijednosti nekretnina iz točke D.2 uzimaju se i te otuđene nekretnine.

Ako površina izgrađenog zemljišta na kojemu je stan ili kuća za koje se traži oslobođenje od plaćanja poreza prelazi površinu od 400 m2 porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta.

Porez na promet nekretnina kojeg je građanin bio oslobođen plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja:
a) građanin otuđi ili iznajmi nekretninu u cijelosti ili djelomično
b) građanin ili njegov bračni drug odjave prebivalište, ne borave ili prijave promjenu adrese stanovanja
c) Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

Otuđenjem nekretnine ne smatra se ako nekretninu, za koju je građanin ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, stječe nasljeđivanjem ili darovanjem njegov bračni drug ili dijete. U tom slučaju novi stjecatelj stupa u položaj pravnog slijednika u pogledu zabrane otuđenja nekretnine, s time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu.

2. Građani koji na temelju sklopljenog kupoprodajnog ugovora stječu zemljište unutar građevinskog područja površine do 600 m2 na kojem će izgraditi kuću za rješavanje vlastitoga stambenog pitanja, i to samo ako su ispunjeni svi ovi uvjeti:

A. da imaju hrvatsko državljanstvo 
B. da građani i članovi njihove uže obitelji nemaju u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu u tuzemstvu ili inozemstvu: 
B.1 stan i/ili kuću čija je ukupna površina veća od:

Broj članova uže obitelji (uključujući i građanina koji traži oslobođenje)

Ukupna površina stana i kuće u tuzemstvu ili inozemstvu u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu građanina i članova njegove uže obitelji

1

40 m2

2

55 m2

3

70 m2

4

80 m2

5

90 m2

6

100 m2

7 i više

110 m2

ili
B.2 nekretnine (osim poljoprivrednog zemljišta i poslovnog prostora u kojem građanin ili član njegove uže obitelji obavlja registriranu djelatnost) čija je ukupna vrijednost u trenutku nastanka porezne obveze jednaka ili veća od tržišne vrijednosti nekretnine koju građanin stječe, pri čemu se u izračun uzimaju i vrijednosti građevina iz točke B.1.
Ako površina zemljišta unutar građevinskog područja prelazi 600 m2 porez na promet nekretnina plaća se na razliku površine zemljišta.
Porez na promet nekretnina kojeg je građanin bio oslobođen plaća se naknadno ako u roku od 3 godine od dana stjecanja građanin ne izgradi kuću, otuđi ili iznajmi zemljište u cijelosti ili djelomično, ili ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na porezno oslobođenje.

Napomena:

Građanin kojemu je rješenjem Porezne uprave utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine kojom rješava stambeno pitanje kao i za kupnju zemljišta unutar građevinskog područja površine do 600 m2 na kojem će izgraditi kuću za rješavanje vlastitoga stambenog pitanja, nema pravo na ponovno oslobođenje, kao niti u slučaju ako mu je porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem Porezne uprave. Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina nema niti bračni drug građanina ako je građaninu utvrđeno pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, kao niti u slučaju ako je građaninu porez na promet nekretnina naknadno utvrđen rješenjem Porezne uprave.

VAŽNO!
Stjecanje nekretnine na bilo koji drugi način, osim kupoprodajnim ugovorom, ne može biti oslobođeno plaćanja poreza na promet nekretnina iako je riječ o nekretnini kojom se rješava vlastito stambeno pitanje. Dakle, stjecanje nekretnine u postupku licitacije (ovrha) ili ugovorom o dosmrtnom/doživotnom uzdržavanju, ali i kupnja nekretnine od obveznika PDV-a, ne mogu biti oslobođene plaćanja poreza na promet nekretnina za prvokup.

2. UGOVOR O KUPOPRODAJI?

Ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac se obvezuje platiti mu cijenu. Ugovor o kupoprodaji nekretnina mora biti sklopljen u pisanom obliku.

3. KOLIKI IZNOS KAPARE KUPAC ISPLAĆUJE PRODAVATELJU?

U pravilu 10% od iznosa kupoprodajne cijene ili po dogovoru između prodavatelja i kupca.

4. GDJE SE OVJERAVA KUPOPRODAJNI UGOVOR I TKO TO ČINI?

U javnobilježničkom uredu. Potpis ovjera prodavatelj nekretnine, a ukoliko je nekretnina bračna stečevina potrebna je na Ugovoru i pismena suglasnost  drugog supružnika.

5. MOŽE LI KUPOPRODAJNI UGOVOR BITI POTPISAN I OVJEREN U NEKOJ STRANOJ DRŽAVI?

Može. Prije ovjere potrebno je provjeriti da li je osim ovjere notara potreban i Apostil suda iz Države u kojoj se akt ovjerava.

6. MOGU LI STRANI DRŽAVLJANI KUPITI NEKRETNINU U REPUBLICI HRVATSKOJ?

 Mogu. Od 2009. godine strani državljani, koji su članovi EU, mogu slobodno stjecati nekretnine u Hrvatskoj isto kao i Hrvatski državljani.

7. PRAVO VLASNIŠTVA?

Kupnjom nekretnine i potpisivanjem kupoprodajnog ugovora ne stječe se, automatizmom pravo vlasništva. Da bi se to pravo ostvarilo potrebno je upisati to pravo u zemljišne knige…
Dakle, po svakoj kupnji nekretnine potrebno je podnjeti  PRIJEDLOG ZA UPIS u zemljišne knjige. Po ostvarenom upisu vlasnik dobiva VLASNIČKI LIST. (čl. 119 Zakona o vlasništvu).

8. ŠTO JE SUVLASNIŠTVO?

Ako više osoba ima neku stvar u svome vlasništvu tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva, računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari, sve su one suvlasnici te stvari a dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju njihovi su suvlasnički dijelovi.

9. DA LI SE MOŽE KUPITI NEKRETNINA OPTEREĆENA HIPOTEKOM?

To znači sljedeće - da se neka nekretnina (kuća, stan i sl. ) pod hipotekom - može slobodno prodavati i mijenjati svoje vlasnike neograničeno, ali uvijek ostaje pravo hipotekarnog vjerovnika da izvrši naplatu svog duga prodajom te nekretnine. 

Stoga svaki potencionalni kupac neke nekretnine, uz sve ostalo, provjerit će da li je na nekretnini koju namjerava kupiti možda upisan neki teret, hipoteka, pravo prvokupa ili pravo služnosti kolnog i pješačkog prijelaza i sl. ). 

Svaki teret ili hipotekarno pravo upisuje se u zemljišne knjige i time postaje stvarno pravo, što znači da to postaje pravni faktor na koji se moratekako računati. A to se prvenstveno odnosi, ne toliko na izvornog hipotekarnog dužnika, već na trenutnog vlasnika nekretnine koju je kupio zajedno sa teretom. Zato kupcima nekretnina savjet da ukoliko kupoprodaju vodi stručna osoba kupac će moći kupiti nekretninu opterećenu u trenutku kupnje nečijom drugom hipotekom ako se prethodno obave sve potrebite radnje da bi takva kupoproda bila pravno valjana.

10. KOJE DOKUMENTE (ISPRAVE) INOZEMNI KUPAC MORA IMATI KOD KUPOVINE NEKRETNINE U HRVATSKOJ?

Potvrdu o državljanstvui koja se dokazuje putovnicom (ovjereni preslika), ili dokaz o statusu pravne osobe (izvadak iz sudskog redistra), ako je kupac strana pravna osoba. Također mora imati OIB u Republici Hrvatskoj .

11. TKO I U KOJEM IZNOSU PLAĆA POREZ NA PROMET NEKretnina?

Porez na promet nekretnina plaća stjecatelj nekretnine odnosno kupac.

Promet nekretnina oporezuje se porezom na promet nekretnina koji iznosi 5 % od tržišne vrijednosti nekretnine. 
Kod novosagrađenih građevina porez na promet nekretninama plaća se samo na vrijednost zemljišta.

12. KOJI JE ROK ZA PRIJAVU I UPLATU POREZA NA PROMET NEKRETNINAMA?

 U roku od 30 dana od dana potpisivanja i ovjere Kupoprodajnog ugovora javni bilježnik i agencija za promet nekretnina moraju dostaviti Prijavu Poreznoj upravi .Nadležna Porezna Uprava izdaje rješenje o razrezu poreza, koji je kupac dužan platiti u roku od 15 dana. Nakon isteka roka, zaračunava se kamata.

13. DA LI VLASNIK (PRODAVATELJ) PLAĆA POREZ?

Prodavatelj plaća porez na dohodak u slučaju otuđenja više od 3 nekretnine u razdoblu od 5 godina.
Oporezivim dohotkom smatra se razlika između tržišne vrijednosti nekretnine kada je stečena i tržišne vrijednosti kada je otuđena. Porezna stopa iznosi 25 %
Prvo pravilo je da se nekretnina upisuje u zemljišne knjige koje se vode u Zemljišno-knjižnom odjelu općinskog suda na čijem se području nalazi nekretnina (stan, kuća, zemljište i sl. ).